Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Љубивоја Љубе Тадића бр. 1 у Крагујевцу

Нова стамбена зграда (По+П+6+Пс) – Ламела 3 налази се у Улици Љубивоја Љубе Тадића, у оквиру комплекса зграда оивиченог овом улицом, Улицом Николе Пашића и Улицом Милоја Павловића. У питању је зграда у прекинутом низу које је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања северозапад – југоисток по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Сама зграда може се поделити на грејани и негрејани део. Негрејаном делу зграде припада део подрумског простора. Грејани део чини 48 станова распоређених на седам етажа, локали као и заједнички ходнички простор. Поред предметне зграде на парцели постоји још објекатa a сама зграда је означена као објекат бр. 3 на копији плана односно у листу непокретности. Зграда је изграђена у централном градском језгру тако да њено непосредно окружење чине зграде спратности од П до П+6. Терен на коме се зграда налази је у паду ка истоку 1.8° а надморска висина је око 180 м. Кров на предметној згради је раван тако да се може у потпуности искористити за инсталацију пасивних и активних соларни система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа односно греда у два ортогонална правца и са испуном зидова зиданих од шупљих блокова на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од минералне вуне и са племенитим малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном подруму је пуна армирано-бетонска плоча и са слојем термоизолације од минералне вуне постаљене по плафону подрума док је у остатку зграде је лако-монтажна „ферт“.

.