Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Милоша Обилића бр. 6 у Свилајнцу

Нова стамбена зграда са два или више станова (По+П+1) налази се у Улици Милоша Обилића, у
ширем центру града. У питању је слободностојећа зграда које је у основи неправилног а приближно
правоугаоног облика са правцем простирања североисток – југозапад по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се не греје у целости. Негрејани део је подрум, где се налазе гаражна места. Грејани део садржи станове и централни ходник, распоређене на три етаже-подрум, приземље и спрат. Поред предметне зграде на парцели нема нити је планирана изградња других зграда. Непосредно окружење зграде је у највећем делу изграђено и чине га зграде сличне спратности. Терен на коме је зграда налази је скоро раван а надморска висина је око 100 m. Кров на предметној згради је кос, под нагибом од 22° и са падом на више вода, тако да неке кровне равни имају повољну оријентацију која може да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 и 20 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација је камена вуна и графитни стиропор, са завршном обрадом племенитим малтером и опеком. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном тавану је лако-монтажна „ферт“ са слојем изолације од минералне вуне постављене по поду те таванице. Кровна конструкција је класична дрвена, недашчана, без заштитне фолије и са црепом као завршним покривачем. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем стиродура. Међуспратна конструкција ка негрејаном подруму је ферт са слојем стиропора испод те таванице као и слојевима подног грејања. Зид у тлу је бетонски са слојем стиродура.

.