Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Милована Гушића бр. 19 у Крагујевцу

Нова стамбено-пословна зграда / стамбена зграда са више станова (По+П+6+Пс) налази се у Улици Милована Гушића. У питању је слободностојећа зграда које је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања северозапад – југоисток по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Сама зграда може да се подели на грејани и негрејани део. Негрејани део је гаража у подруму зграде док грејаном делу припада 43 стана распоређена на 8 етажа, ходничи простор и локал у приземљу зграде чија је нето грејана површина занемарљиво мала у односу на укупну нето грејану површину тако да се тај простор прорачунава заједно са стамбеним. Непосредно окружење у правцу севера и запада чине вишеспратнице док су у правцу југа и истока то зграде ниже спратности. На предметној парцели нема нити је планирана изградња других објеката. Терен на коме се зграда налази је у паду ка истоку 2.6° а надморска висина је око 184 m. Кров на предметној згради је кос, под благим нагибом <15° тако да се може у потпуности да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларни система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности је од минералне вуне и са племенитим малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном тавану и подруму је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од минералне вуне постављене по поду те таванице у делу ка негрејаном тавану односно по плафону у делу ка негрејаном подруму. Кровне конструкција је класична, дрвена, недашчана, са заштитном фолијом и лимом као завршним покривачем.