Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Милована Гушића бр. 44 у Крагујевцу

Нова стамбено-пословна зграда / стамбена зграда са више станова (П+6) налази се у Улици Милована Гушића, у центру града. У питању је зграда у непрекинутом низу која је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања југоисток – северозапад по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се греје у целости а чини је 16 станова распоређених на 6 етажа као и ходнички простор и локал чија нето грејана површина заузима мање од 10% укупне нето грејане површине зграде, тако да се рачуна као део грејаног стамбеног простора. Непосредно окружење зграде је у највећем делу изграђено а у питању су зграде спратности до П+6 односно спратности П+1 у правцу севера. На парцели нема нити је планирана изградња других објеката. Терен на коме се зграда налази је у паду ка истоку 4.1° а надморска висина је око 182 m. Кров на предметној згради је раван тако да може у потпуности да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларни система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских и челичних стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од минералне вуне и са племенитим малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница у делу равног крова и изнад отвореног пролаза је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од такође минералне вуне постављене по поду таванице у делу ка равном крову односно испод таванице а у делу изнад отвореног пролаза. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем изолације од екструдираног полистирена постављеног изнад те плоче.