Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Моравској бр. 10 у Крагујевцу

Нова стамбена зграда/стамбена зграда са два или више станова (По+П+3+пов.4) налази се у Улици Моравској, у центру града. У питању је зграда које је у основи неправилног облика са правцем простирања североисток – југозапад по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се не греје у целости. Негрејани део је подрум са гаражом и ходник са степеништем. Грејани део су станови, распоређени на 5 етажа са 18 станова. Поред предметне зграде на парцели нема нити је планирана изградња других зграда. Непосредно окружење зграде је изграђено и чине га зграде претежно породични стамбени објекти максималне спратности П+2. Са јужне стране објекта налази се зграда П+4 која је у деловима дилатацијом раздвојена од предметне зграде. Са западне стране, такође се налази зграда која се наслања на предметну. Терен је у паду ка североистоку а надморска висина је око 190 m. Кров на предметној згради је кос, под нагибом од 14° и 26° и са падом једним делом на две воде од којих кровне равни имају западну и источну оријентацију, а другим делом на једну воду са југозападном оријентацијом, тако да може да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларних система ради побољшања енергетске
ефикасности зграде.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од клима блокова зиданих на д=25cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са завршном обрадом племенитим малтером. Део уличне фасаде је од итонг термоблока 37.5цм, без спољашње
термоизолације. Међуспратна таваница ка тавану је пуна армирано-бетонска плоча са слојем изолације од минералне вуне у обостраној фолији. Ка негрејаном подруму међуспратна конструкција је аб плоча са стиропором испод плоче. Ка негрејаном степеништу зидови су од итонг фоно блока обложени стиропором. Зидови ка лифту су аб са слојем минералне вуне у ригипсу. На равном крову је постављен стиропор а завршна обрада су керамичке плочице.