Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Панта Мијаиловића бр. 15 на Златибору

Нова стамбена зграда са више станова (По+Су+П+3+Пк) налази се у Улици Панта Мијаиловића, северно од језера у центру насеља. У питању је слободностојећа зграда које је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања север – југ по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део чини гаража у подруму зграде док грејаном делу припадају три функционалне целине: станови, грејани ходници уз те станове и пословни простор. Како два физички одвојена пословна простора заузимају укупно 147,95 m² односно 6,58 % од укупне нето грејане површине, цела зграда се ради као јединствена енергетска целина. Поред предметне зграде на парцели нема нити је планирана изградња других зграда. Непосредно окружење зграде је у највећем делу а чине га зграде претежно исте као и ниже спратности од предметне зграде. Терен на коме је зграда се налази је у благом паду ка истоку 0.5° а надморска висина је око 975 m. Кров на предметној згради је кос, под нагибом од 45° и са падом на четири воде (укључујући и велике кровне баџе) тако да може делимично да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих клима блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од минералне вуне и са фасадним каменом као завршном обрадом у нивоу сутерена односно племенитим малтером у нивоу осталих етажа. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном тавану односно подруму је пуна армирано-бетонска плоча са слојем изолације од екструдованог полистирена постављеног по поду те таванице у делу ка негрејаном тавану односно од полистирена постављеног по плафону у делу ка негрејаном подруму.

.