Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Танаска Рајића бр. 55 у Крагујевцу

Нова стамбено-пословна зграда (П+3+Пс) у оквиру које се налази стамбена енергетска зона са више станова налази се у Улици Танаска Рајића, у ширем центру града. Сама зграда је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања југозапад – североисток по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се греје у целости и дели се на две енергетске зоне – пословну и стамбену са више станова. Како стамбена енергетска зона са више станова обухвата 86,60 % од укупне нето грејане површине, она се прорачунава одвојено од пословне енергетске зоне ове зграде. Непосредно окружење зграде је у највећем делу изграђено а чине га зграде од спратности П у правцу југа до зграда спратности П+5 у правцу севера. На предметној парцели нема нити је планирана изградња других објеката. Терен на коме је зграда је раван а надморска висина је око 197 m. Кров на предметној згради је раван тако да може у потпуности да се искористи за инсталацију активних и пасивних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са племенитим малтером као завршном обрадом. Међуспратне таванице је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од полистирена постављеног по поду таванице у делу ка равном крову односно испод таванице а у делу изнад отвореног пролаза. Под у тлу је армирано-бетонска плоча са слојем термоизолацијом од екструдованог полистирена постављеним испод те плоче а по слоју мршавог бетона.