Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Владимира Ћоровића бр. 11 у Младеновцу

Нова стамбена зграда са више станова (П+2+Пк1+Пк2) налази се у Улици Владимира Ћоровића, у ширем центру града. У питању је слободностојећа зграда које је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања северозапад – југоисток по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се греје у целости и чини је 16 станова распоређених на 4 етаже. Поред предметне зграде на парцели нема нити је планирана изградња других зграда. Непосредно окружење зграде је у највећем делу изграђено и чине га зграде претежно приземне спратности сем у правцу запада где се налазе зграде спратности П+2. Терен на коме је зграда налази се у паду ка западу 3.4° а надморска висина је око 170 m. Кров на предметној згради је кос, под нагибом од 55° и 15° и са падом на две воде од којих једна кровна раван има претежно југозападну оријентацију тако да може делимично да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном тавану је лако-монтажна „ферт“ са слојем изолације од минералне вуне постављене по поду те таванице. Кровна конструкција је класична дрвена, недашчана, без заштитне фолије и са црепом као завршним покривачем. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем.

.