Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Улици Славка Манојловића бр. 53А у Младеновцу

Нова стамбена зграда са више станова (Су+П+2+Пк) налази се у Улици Славка Манојловића, на северу централног дела Младеновца. У питању је слободностојећа зграда која је у основи правилног правоугаоног облика са правцем простирања северозапад – југоисток по дужој оси тог правоугаоника.

.

Зграда се греје у целости а чини је десет станова распоређених на пет етажа. Непосредно окружење зграде је изграђено у правцу југозапада где се налазе зграде спратности П односно у правцу југоистока где се налазе зграде спратности П+3. На предметној парцели нема нити је планирана изградња других зграда. Терен на коме је зграда налази се у паду ка северозападу 5.5° а надморска висина је око 171 m. Кров на предметној згради је кос, под благим нагибом од 10° и са падом на једну воду тако да може у потпуности да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашњости је од полистирена и са племенитим малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница jе лако-монтажна „ферт“ са слојем термоизолације од минералне вуне постављеног по плафону те таванице у делу испод крова. Кровна конструкција је класична дрвена, недашчана, са заштитном фолијом и са лимом као завршним покривачем. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од полистирена постављеног изнад те плоче.

.