Енергетски пасош за нову управну енергетску зону у оквиру пословне зграде за складиштење и дораду полиетиленских амбалажа на пот. Јасици бб. у селу Бања код Аранђеловца

Нова пословне зграде за складиштење и дораду полиетиленских амбалажа (П+1) у оквиру које је управна енергетска зона налази се на потесу Јасици, у југозападном делу села. У питању је слободностојећа зграда која је у основи облика ћириличног слова „Г“.

.

Сама зграда може да се подели на грејани и негрејани део. Негрејани део обухвата већи део приземља који је у служби магацина док грејани део обухвата остатак приземља у служби магацина који се греје, мокри чвор као и административни део на спрату зграде. Непосредно окружење зграде је највећим делом неизграђено. На предметној парцели нема нити је планирана изградња других објеката. Терен на коме се зграда налази је у паду ка југоистоку 7.1° а надморска висина је око 210 m. Кров на предметној згради је кос, под благим нагибом од 4° тако да се може у потпуности искористити за инсталацију пасивних и активних соларни система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од гас-бетонских блокова у нивоу спрата зиданих на д=12cm. Термоизолација зидова ка спољашности је панела са термоизолационом ИПН испуном. Међуспратне таванице у делу равног крова нема а кровни покривач је такође од панела са термоизолационом ИПН испуном. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем изолације од екструдираног полистирена постављеног испод те плоче.

.