Енергетски пасош за нову управну зграду у Ул. Драгослава Срејовића бр. 53 у Крагујевцу

Нова управна зграда (П+1) налази се у Улици Драгослава Срејовића у Крагујевцу. У питању је слободностојећа зграда које је у основи приближно правоугаоног облика са правцем простирања
североисток – југозапад по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда која је предмет овог извештаја је индустријски објекат-складиште са управним анексом. Зграда се не греје у целости. Негрејани део је складиште а грејани је управни анекс који се налази на две етаже-приземље и спрат. На приземљу се налазе: улазни вео са ветробраном, степениште, изложбени простор, канцеларија, тоалети, чајна кухиња и тушеви. На спрату се налазе: ходник, канцеларије, тоалети и сала за састанке. Поред предметне зграде на парцели нема нити је планирана изградња других зграда. Непосредно окружење зграде је у највећем делу изграђено и чине га претежно индустријски објекти-хале. Терен на коме је зграда налази се у благом паду ка северу а надморска висина је око 170 m. Кров на предметној згради је кос, покривен кровним панелом, под нагибом од 8° и 10° и са падом на две воде од којих једна кровна раван има претежно југоисточну оријентацију тако да може да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном систему армирано бетонских стубова и греда, са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm, и завршном обрадом термопанелом. Улазни део управног анекса је завршно обрађен полистиренском термоизолацијом и каменом. Међуспратна таваница у
делу ка негрејаном тавану је аб плоча са слојем изолације од минералне вуне постављене по поду те таванице. На делу равног крова, конструкција је аб плоча са стиродуром преко те плоче и завршном обрадом хидроизолацијом. Ка негрејаном простору-складишној хали, зидови су од блока и аб платана са полистиренском термоизолацијом. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојевима подног грејања и додатним слојем стиродура изнад те плоче.

.