Енергетски пасош за нову зграда друге намене која користи енергију – индустријска зграду у Улици Индустријској бб. у Крагујевцу

Нови индустријски објекат – зграда друге намене која користи енергију – индустријска зграда (П+3) налази се у Улици Индустријској, на крајњем истоку насеља. У питању је слободностојећа зграда која је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања северозапад – југоисток по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се греје у целости а чинe је два дела – производни и складишни. Непосредно окружење зграде је у највећем неизграђено сем у правцу севера где се налазе две зграде спратности до П+2. На парцели нема нити је планирана изградња других зграда. Терен на коме се зграда налази је у паду ка југу 3.2° а надморска висина је око 168 m. Кров на предметној згради је раван тако да може у потпуности да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm односно од термоизолационих фасадних панела. Термоизолација зидова ка спољашњости је од експандираног полистирена и са племенитим малтером као завршном обрадом односно као што је већ речено од термоизолационих фасадних панела. Међуспратне таваница односно кровна конструкција је од армирано-бетонских префабрикованих елемената и са слојем термоизолације од минералне вуне постављене по трапезном лиму који формира под те таванице у делу равног крова.

.