Енергетски пасош за нову зграду друге намене која користи енергију – индустријску зграду у Ул. Војводе Живојина Мишића бб. у Церовцу код Крагујевца

Нова зграда друге намене која користи енергију – индустријска зграда – радионица за обраду метала (П+1 дел.) налази се у Улици Војводе Живојина Мишића, на потесу Собовица. Сама зграда је у основи правилног правоугаоног облика са правцем простирања југозапад – североисток по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се греје у целости а чини је радионица за обраду метала и административни део који опслужује ту радионицу. Поред предметне зграде, на парцели нема нити је планирана изградња других зграда. Непосредно окружење зграде је у највећем делу неизграђено сем у правцу југоистока где се налазе хале нешто ниже приземне спратности. Терен на коме је зграда налази се у благом паду у правцу запада 0.7° а надморска висина је око 259 м. Кров на предметној згради је раван тако да може у потпуности да се искористи за инсталацију активних и пасивних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и са испуном зидова од сендвич панела са термоизолационом испуном. Кровна конструкција је од челичних решеткастих носача и са ТР лимом као носећим слојем термоизолационог слоја од полиизоцијанурат и пвц мембране као завршног кровног покривача. Под у тлу је армирано-бетонска плоча.

.