Енергетски пасош за нову зграду намењену социјалној заштити у Ул. Кошутњачки вис бб. у Крагујевцу

Нова зграда намењена здравству и социјалној заштити (По+П+2) налази се у Улици Кошутњачки
вис у Крагујевцу. У питању је слободностојећа зграда које је у основи приближно правоугаоног облика са правцем простирања север/северозапад – југ/југоисток по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се греје у целости, сем улазног дела са ветробраном. Садржи: подрум, приземље и два спрата. Подрум је намењен: администрацији, кухињи са рестораном, помоћним садржајима, и т.д. У приземљу се налази улазни хол и собе са купатилима. На првом и другом спрату је исти садржај. Поред предметне зграде на парцели постоји помоћни објекат и портирница. Сем тога, овим пројектом није планирана изградња других зграда. Непосредно окружење зграде је неизграђено. Објекти са северне и западне стране зграде се налазе на већој удаљености, тако да нема утицаја на енергетску ефикасност од осталих објеката. Терен на коме је зграда налази се у паду ка западу а надморска висина је око 239 m. Кров на предметној згради је кос, под нагибом од 38° и 10° и са падом на четири воде, тако да су равни највећим површинама оријентисане ка истоку и западу, тако да може квалитетно да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од клима блокова и аб платана дебљине д=20 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација спољашњих зидова је камена вуна а завршна обрада племенити малтер. Међуспратна таваница је пуна аб плоча. Кровна конструкција је класична дрвена, дашчана, са заштитном фолијом и са црепом и лимом као завршним покривачем. Термоизолација је постављена између рогова/кровних дрвених решетки и са доње стране истих, а изнад осб табли. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем стиродура изнад те плоче. Конструкција равног крова је аб плоча са слојем минералне вуне која је постављена испод те плоче.