Енергетски пасош за нову зграду намењену трговини у Ул. Марка Загорца бр. 1Б у Крагујевцу

Нова пословна зграда / зграда намењена трговини (П+2) налази се на раскрсници улица Краљевачког батаљона и Марка Загорца. У питању је слободностојећа зграда која је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања север/северозапад – југ/југоисток по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се греје у целости а чини је тржни центар који се простире на три етаже. Непосредно окружење зграде је изграђено само у правцу севера и истока а у питању су зграде спратности до П+1. На парцели поред предметне зграде нема нити је планирана изградња других објеката. Терен на коме се зграда налази је у паду ка истоку 1.7° а надморска висина је око 189 m. Кров на предметној згради је раван тако да може у потпуности да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларни система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских и челичних стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од минералне вуне и са племенитим малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница у делу равног крова и изнад отвореног пролаза је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од екструдираног полистирена постављеног по поду таванице у делу равног крова односно од минералне вуне постављене испод таванице а у делу изнад отвореног пролаза. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем изолације од екструдираног полистирена постављеног испод те плоче.

.