Енергетски пасош за нову зграду намењену трговини у Ул. Знање имање бр. 54А у селу Белушић код Рековца

Нова зграда намењена трговини или услужним делатностима (П+1) налази се у селу Белушић код
Рековца. У питању је слободностојећа зграда, са чије источне стране се налази надстрешница. Зграда је која је у основи правоугаоног облика са правцем простирања север/северозапад – југ/југоисток по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

Зграда се греје у целости а чине је две етаже. Непосредно окружење зграде је у највећем делу изграђено. На парцели поред предметне зграде постоји још неколико објеката. Терен на коме се зграда налази је у благом паду ка северу а надморска висина је око 260 m. Кров на предметној згради је раван, тако да може само делимично да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од клима блокова зиданих на д=20 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Фасада је вентилисана, са спољашње стране зидова налази се камена вуна са фолијом и алубондом. Конструкција равног крова је ферт са слојем стиродура и завршно обрађена хидроизолацијом. Под у тлу је пуна бетонска плоча са слојем термоизолације од екструдираног полистирена постављеног изнад те плоче, као и слојевима подног грејања.

.