Енергетски пасош за нову зграду намењену услугама у Ул. Драгослава Срејовића бр. 55А у Крагујевцу

Нова зграда намењена трговини или услужним делатностима (П+1) налази се у Улици Драгослава
Срејовића, у Крагујевцу.

.

.

Зграда се греје у целости. Садржи приземље и спрат. На приземљу се налази засебан улаз за излазак на спрат, затим продавница и мокри чвор. На спрату се налазе канцеларије и тоалет. Непосредно окружење зграде је изграђено. На предметној парцели постоји још неколико објеката. Терен на коме се зграда налази је раван а надморска висина је око 170 m. Кров на предметној згради је кос, једноводан, под нагибом од 10° и са северозападном оријентацијом тако да може у мањој мери да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Подаци о елементима термичког омотача добијени су од представника извођача радова као и прегледом доступних позиција на лицу места. Спољашњи зидови су изведени од панела дебљине 10цм, са унутрашње стране испуном од камене минералне вуне у ригипсу. Ка постојећем објекту, зид је испуњен каменом минералном вуном са двоструким противпожарним гипс картонским плочама. Међуспратна констуукција ка постојећем објекту је челична са финалном обрадом панелом и испуном од камене вуне. Међуспратна конструкција испод негрејаног тавана је од ригипса са испуном од минералне камене вуне. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од екструдованог полистирена постављеног изнад те плоче и слојевима подног грејања.