Енергетски пасош за нову зграду трговачког центра BIG CEE KRAGUJEVAC у Ул. Димитрија Туцовића бр. 23 у Крагујевцу

Нова зграда намењена трговини и услужним делатностима (П+дел.техн.етажа+дел. 1) налази се
у Улици Димитрија Туцовића у Крагујевцу. У питању је слободностојећа зграда која је у основи у облику ћириличног слова „Г“ са правцем простирања северозапад – југоисток по дужој оси основе тог облика.

.

.

Зграда се греје у целости и чине је приземље и делимично спрат на којима су распоређени локали. Са западне стране се налази техничка етажа. Непосредно окружење зграде је у изграђено а чине га зграде претежно веће спратности са северозападне и западне стране, затим породичне зграде ниже спратности са јужне стране, постојећи Тржни центар БИГ са југоисточне стране и Соколана са северне стране. На парцели поред предметне зграде нема нити је планирана изградња других зграда. Терен на коме се зграда налази је у паду у правцу истока а надморска висина је око 216 m. Кров на предметној згради је раван тако да може да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларни система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном систему. Спољашњи зидови су изведени од фасадних панела типа TRIMOTERM FTV 15. Делови фасаде су застакљени. Кров је раван, конструкција је од бетонских префабрикованих елемената са стиродуром и бетонском плочом као завршном обрадом у делу техничке етаже. Изнад еркера, термоизолација је постављена на лим, као и изнад осталог дела објекта. Међуспратна конструкција ка отвореном пролазу је челична конструкција са ребрастим лимом и термоизолацијом испод конструкције. Зид у тлу је армирано бетонски са стиродуром и хидроизолацијом. Под на тлу је аб плоча без термоизолације.

.