Енергетски пасош за нову зграду затвореног складишног простора са анексом пословања и производњом у Ул. Римских бунара бр. 2 у селу Церовац код Крагујевца

Нова зграда затвореног складишног простора са анексом пословања и производњом – зграда друге намене која користи енергију – индустријска зграда (П+1) налази се у Улици Римских бунара, у централном делу села. У питању је слободностојећа зграда која је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања север/северозапад – југ/југоисток по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Сама зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део је складишни простор машина док грејани део обухвата производни и административни простор. Непосредно окружење зграде је у највећем делу неизграђено али мало даље у правцу југа и севера постоје зграде спратности П+1. На парцели нема нити је планирана изградња других објеката. Терен на коме се зграда налази је у паду ка северозападу 2.9° а надморска висина је око 290 m. Кров на предметној згради је кос, под нагибом од 20° и 24° и са падом на четири воде тако да може само делимично да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларни система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских и челичних стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm односно термоизолационих панела који су уједно и завршна обрада фасаде. Кровна конструкција је челична кровна решетка са термоизолационим кровним панелом као кровним покривачем. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем изолације од екструдираног полистирена постављеног изнад те плоче.

.