Енергетски пасош за пословну зграду за технички преглед у Ул. Љубићска бр. 7Б у Горњем Милановцу

Нова пословна зграда за технички преглед возила / зграда намењена услужним делатностима (П) налази се у Улици Љубићској, на излазу из града у правцу Чачка. У питању је слободностојећа зграда која је у основи неправилног а приближно провоугаоног облика са правцем простирања североисток – југозапад по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део обухвата већи део зграде у коме се одвија сам технички преглед возила док грејани део обухвата ходнике, канцеларије, простор за клијенте, тоалети и чајна кухиња. Непосредно окружење зграде је у највећем делу неизграђено. На парцели нема нити је планирана изградња других зграда. Терен на коме се зграда налази је у паду у ка југу 4.8° а надморска висина је око 299 m. Кров на предметној згради је кос и под благим нагибом од 4° и 8° тако да може квалитетно да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена делом у скелетном конструктивном систему носећих челичних стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од термоизолационих алуминијумских панела. Међуспратна таваница у делу изнад примемља је лако-монтажна „ферт“ са слојем термоизолације од минералне вуне постављене по поду те таванице. Кровна конструкција је метална са металним кровним термоизолационим панелима као завршним кровним покривачем. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од екструдираног полистирена постављеног испод те плоче.

.