Енергетски пасош за постојећу енергетску зону намењену угоститељству у Ул. Стефана Немање бр. 122 у Врбици код Аранђеловца

Постојећа стамбено-пословна зграда у оквиру које се налази енергетска зона намењена угоститељству (По+Су+П) налази се у Улици Стефана Немање, на улазу у Аранђеловац из правца севера. У питању је слободностојећа зграда које је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања исток – запад по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Сама зграда се може поделити у више енергетских зона а предмет овог извештаја је енергетска зона намењена угоститељству. Сама зона се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део обухвата гаражу у подруму зграде док грејани део обухвата кухињу ресторана која заузима сутерен односно простор за ручавање и славља који обухвата приземље зграде. Поред предметне зграде на парцели нема нити је планирана изградња других објеката. Непосредно окружење је у највећем делу неизграђено сем у правцу запада где се налазе зграде спратности од П до П+Пт. Терен на коме се зграда налази је у паду ка истоку 10.2° а надморска висина је око 336 m. Кров на предметној згради је кос, под нагибом од 15° и са падом на четири воде тако да се може само делимично искористити за инсталацију пасивних и активних соларни система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од минералне вуне постављане са унутрашње стране и са гипс-картонском плочом малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном тавану и подруму је лако-монтажна „ферт“ и са слојем термоизолације од минералне вуне постаљене по поду те таванице у делу ка тавану.