Енергетски пасош за постојећу зграду радионице за производњу целофанских кесан у Ул. Горњомилановачкој бр. 482 у селу Драча код Крагујевца

Постојећа зграда радионице за производњу целофанских кеса/ зграде друге намене која користи енергију – индустријска зграда (П+1) налази се у Улици Горњомилановачкој, на излазу из села у правцу Прекопече. У питању је слободностојећа зграда која је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања запад/северозапад – исток/југоисток по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се греје у целости а чине је 2 ходника, 2 котларнице, канцеларија, чајна кухиња, соба за издавање робе, гардероба и радионица у нивоу приземља и предпростор, 2 канцеларије и 2 тоалета на спрату. Непосредно окружење зграде је неизграђено. На парцели поред предметне зграде постоји још једна зграда а предметна зграда је означена као посебан део бр. 2 на копији плана односно у листу непокретности. Терен на коме се зграда налази је у паду у правцу југозапада 4.6° а надморска висина је око 447 m. Кров на предметној згради је кос вагонског типа, у мањем делу и раван тако да може само делимично да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларни система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у систему два конструктивна склопа – скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm и скелетном конструктивном систему носећих челичних стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од термоизолационих сендвич панела. Термоизолација зидова ка спољашњости у зиданом делу је од полистирена и са племенитим малтером односно керамичким плочицама као завршном брадом. Кровна конструкција је челична кровна решетка и са лимом као завршним кровним покривачем. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча.