Енергетски пасош за стамбено-пословну зграду у Ул. Слободе бр. 1 у Крагујевцу

Нова стамбена зграда са више станова (2По+П+8) налази се у Улици Слободе, у
Крагујевцу. У питању је слободностојећа зграда, која се састоји од две ламеле, које чине један објекат. Зграда је у основи неправилног облика, са правцем простирања исток-запад по дужој оси основе тог облика.

.

.

Зграда се не греје у целости. Негрејани део је подрум 2 и делимично подрум 1, који су намењени
паркирању. Грејани део је распоређен на 10 етажа: подрум 1, где се налази трговина, затим приземље са локалима, спа центром и становима у ламели 1 и 8 спратова са становима (сем на првом спрату, где се делимично налазе локали у ламели 2). Нето грејане површине других намена (трговина и пословање) су мање од 10% укупне нето грејане површине зграде, тако да није потребно издвојити их као посебне зоне. Структура станова је разноврсна, садрже: улазни део, купатило, дневни боравак са кухињом и трпезаријом и собе, сем на 8. спрату где су поједини станови већи. Непосредно окружење зграде је делимично изграђено, а чине га зграде намењене пословању са северне стране, зграде намењене образовању са источне и стамбене зграде са јужне и западне стране. Ови објекти су на таквој удаљености да својим положајем не могу да утичу
на енергетска својства предметног објекта. Терен на коме се зграда налази је у паду ка југозападу а
надморска висина је око 186 m. Кров на предметној згради је раван тако да може да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларни система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Конструкција је скелетна од аб стубова, греда и платана. Темељи су изведени као темељне плоче. Објекат је дилатационим разделницама подељен на 5 целина: два улаза ламеле 1, два улаза ламеле 2 и централни део гараже. Испуна зидова је од клима блокова зиданих на 20 и 25цм. Термоизолација спољашњих зидова је камена вуна а завршна обрада племенити малтер. На позицијама дилатација, зидови су изведени од клима блокова 20 и 25цм и армираног бетона са испуном дилатација стиропором. Међуспратна конструкција је аб плоча. Кров је раван, са слојем тврдо пресоване камене вуне и завршним слојем хидроизолације. На делу тераса, завршни слој су керамичке плочице. У делу где се налазе терасе изнад локала, испод аб плоче је постављена камена вуна у делу спуштеног плафона, као и тврдо пресовани стиропор изнад те плоче. Међуспратна конструкција изнад отвореног пролаза је аб плоча са слојем камене вуне испод те плоче и водоотпорном гипс картонском плочом. Зидови према негрејаном простору су изведени од клима блокова и аб платана са термоизолацијом од минералне вуне и два слоја гипс картонских плоча. Ка негрејаном простору на нивоу -1 у делу трговине, зидови су од аб платана и клима блока са термоизолацијом од камене вуне, док су у делу некоришћеног простора са северне стране зградеобложени стиропором. Међуспратна конструкција испод негрејаног простора је аб плоча са слојем тврдо пресованог стиропора изнад плоче и минералне вуне испод, као и једним слојем противпожарне гипс картонске плоче. Изнад негрејаног простора-подрума, постављена је камена вуна.

.