Енергетски пасош за Стамбену зграду са више станова у Карађорђевој улици бр. 35 у Великој Плани

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификат о енергетским својствима зграде за нову Стамбену зграду са више станова у Карађорђевој улици бр. 35 у Великој Плани. У питању је Нови вишепородични стамбено-пословни објекат (П+4). Зграда се греје у целости а чини је 12 стамбених јединица и 1 пословни простор са припадајућим ходницима, степеништем и техничким просторијама. Како нето грејана површина локала од 52,48 m² чини само 4,20% од укупне нето грејање површине, цела зграда ће се радити као једна енергетска зона а све у складу са „Правилнику о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда“ који каже да уколико је површина функционалне јединице у оквиру зграде мања од 10% од укупне грејане површине она не мора да се ради као засебна енергетска зона.

Зграда је изведена у систему масивних носећих зидова зиданих од шупљих блокова на д=25 cm ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима у два ортогонална правца. Термоизолација ових зидова је од експандираног полистирена постављеног са спољашње стране. Међуспратне таванице је лако монтажна типа „ферт“. У делу ка негрејаном тавану односно испод крова термоизолација од минералне вуне постављена је изнад међуспратне таванице. Кровна конструкција је класична дрвена и са лимом као завршним покривачем.
У поду зграде термоизолација експандираног полистирена постављана је изнад носеће армирано-бетонске плоче пода.