Енергетски пасош за стамбену зграду са више станова у Ул. Мирка Јовановића бр. 9 у Крагујевцу

Нова стамбена зграда са више станова (П+2+Пк) налази се у Улици Мирка Јовановића, у близини градских базена. У питању је слободностојећа зграда која је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања исток – запад по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део се налази у нивоу тавана док грејани део обухвата приземље, два спрата и део таванског поткровља где се налази укупно седам станова. Непосредно окружење зграде је у највећем делу изграђено зградама спратности од П до П+1. На парцели нема нити је планирана изградња других зграда. Терен на коме се зграда налази је у паду ка северу 4.7° а надморска висина је око 205 m. Кров на предметној згради је кос, под нагибом од 35° и са падом на две воде претежно источне и западне оријентације тако да не може квалитетно да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена делом у скелетном конструктивном систему носећих челичних стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са племенитим малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном тавану је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од минералне вуне постављене по поду те таванице. Кровна конструкција је пуна армирано-бетонска коса плоча са дрвеним роговима, одашчана, са заштитном фолијом и црепом као завршним покривачем. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од екструдираног полистирена постаљеног изнад те плоче.

.