Енергетски пасош за Вишепородичну стамбену зграду социјалног становања у Ул. Велимира Стевановића бб. у Крагујевцу

ЕНАРХ Д.О.О. је урадио Енергетски пасош за нови Вишепородични стамбени објекат социјалног становања (П+3) – Стамбена зграда са више станова која се налази у насељу Бресница у Велимира Стевановића бб.. У питању је слободностојећа зграда која је у основи правоугаоног облика са правцем простирања приближно север/северозапад – југ/југоисток по дужој оси основе тог правоугаоника. Саму зграду чини  грејани и негрејани део. Грејаном делу у оквиру термичког омотача припада 26 станова и једна заједничка просторија у приземљу зграде. Негрејани део зграде, који је такође у оквиру термичког омотача, чине ходнички односно степенишни простор и оставе које се налазе у приземљу зграде. Поред предметне зграде на истој катастарској парцели нема више објеката. Непосредно окружење представљају зграде ниже спратности – до П+1+Пк. Терен на коме је зграда је у паду ка истоку односно ка Бресничком потоку и тај пад је 6° а надморска висина је око 182м. На равном крову могућа је уградња и коришћење пасивних и активних соларни система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

IMG_8859 IMG_8858 IMG_8853