Енергетски пасош за Вишепородичну стамбену зграду у ул. Кнеза Лазара бр. 2 у Аранђеловцу

Постојећи стамбени објекат (По дел.+П+2+Пк) – Стамбена зграда са више станова налази се у
Аранђеловцу, у близини Спортског центра „Шумадија“ у улици Кнеза Лазара бр. 2. У питању је
реконструисана слободностојећа зграда грађена крајем педесетих односно почетком шездесетих година прошлог века. Пре реконструкције зграду су чинио подрум (делимично), приземље и спрат а реконструкцијом је додат други спрат и поткровље. Зграда је у основи правоугаоника који својом дужом осом прате правац север-југ. Саму зграду чине станови, заједнички ходник и подрум. Станови припадају грејаном делу зграде док се ходник и подрум не греју. Поред предметне зграде на истој катастарској парцели нема више објеката. Непосредно окружење ка југу, истоку и северу чине зграде ниже спратности – до П+1 док се ка западу налази низ зграда спратности П+4. Око самог објеката нема значајнијег зеленила. Терен на коме је зграда се налази је у благом паду ка истоку а надморска висина је око 253 м. На косим крововима зграде могућа је делимична уградња и коришћење пасивних и активних соларни система ради побољшања енергетске ефикасности зграде јер кров има претежно источну и западну оријентацију.

Старији део зграде је изведен у масивном систему а сви зидови су од опеке. Надограђени део је изведен у скелетном конструктивном систему са армирано-бетонским стубовима, гредама у два ортогонална правца и зидовима од шупљих блокова. Сви зидови у делу ка спољашњем простору облагани су полистиреном дебљине приказане у термичком прорачуну. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном подруму је ситноребраста конструкција д=30цм. У поткровљу, термоизолација је постављана по кровним равнима односно по поду у делу испод косог крова. Подови у контакту са земљом су армирано-бетонски без постављене додатне термоизолације изнад те плоче.

Прозори и балконска врата су од шестокоморних пвц профила са троструким нискоемисионим стаклом пуњеним племенитим гасом док су улазна врата на становима метална са термичком испуном.

IMG_8807 IMG_8810