Енергетски пасош за здравствену станицу у Ул. Српских владара бр. 1 у селу Топоница код Кнића

Постојећа зграда здравствене станице Топоница / зграде намењена здравству (П) налази се на углу улица Српских владара и Светог Саве. У питању је слободностојећа зграда која је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања северозапад – југоисток по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се греје у целости и суштински се може поделити на два дела – већи део који се односно на ординације и пратеће просторије и мањи део који се односи на апотеку са пратећим просторијама. Непосредно окружење зграде је у највећем делу неизграђено сем у правцу југозапада где се налазе зграде такође спратности П. На парцели постоје и друге зграде а предметна зграда означена је као посебни део 1 на копији плана и у листу непокретности. Терен на коме се зграда налази је у паду ка североистоку 0.9° а надморска висина је око 295 m. Кров на предметној згради је кос, под нагибом од 16° и са падом на две воде од којих једна кровна раван има претежно југозападну оријентацију тако да може само делимично да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од пуне опеке зидане на д=38 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од експандираног полистирена и са племенитим малтером као завршном обрадом. Међуспратнa таваницa у делу испод кровне конструкције je каратаван – дрвене греде одашчане са горње стране преко којих је постављен слој минералне вуне док је са доње стране постављена омалтерисана трска на слоју дрвених летви. Кровна конструкција је класична дрвена, недашчана, без заштитне фолије и са лимом као завршним покривачем. Под у тлу је пуна бетонска плоча.

.