Енергетски пасош за зграду браварске радионице у Ул. Кнеза Михаила бб. у селу Лочевци код Горњег Милановца

Нова зграда друге намене која користи енергију – индустријска зграда (П+1) налази се у Улици Кнеза Михаила, на улазу у село из правца Такова. У питању је слободностојећа зграда у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања северозапад – југоисток по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се греје у целости а чине је две целине – производна хала и пословни део. Непосредно окружење зграде је неизграђено. На парцели нема нити је планирана изградња других објеката. Терен на коме се зграда налази је у паду у ка југозападу 3.3° а надморска висина је око 359 m. Кров на предметној згради је раван односно кос под нагибом од 6° тако да може у потпуности да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=20 cm односно челичних панела са термоизолационом испуном. У делу зграде где су зидови од шупљих блокова термоизолација зидова ка спољашњости је од полистирена и са племенитим малтером као завршном брадом. Међуспратна таваница је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од полистирена постављеног по поду те таванице у делу равног крова. Кровна конструкција у делу хале је од армирано-бетонских елемената и челичним термоизолационим панелима као завршним кровним покривачем. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча односно бетонска плоча са слојем термоизолације од екструдираног полистирена постављеног изнад те плоче.

.