Енергетски пасош за зграду ОШ „Мирко Јовановић“ у Ул. Незнаног јунака бр. 10 у Крагујевцу

Постојећа зграда намењена образовању, спратности дел. По+2+Пк налази се у насељу Аеродром у Крагујевцу. У питању је слободностојећа зграда које је у основи неправилног облика са правцем простирања запад/северозапад – исток/југоисток по дужој оси основе тог облика.

.

.

Зграда се не греје у целости. Негрејани део је подрум у делу где се налази фискултурна сала и склониште. Грејани де се простире на 5 етажа: дел. подрум, приземље, два спрата и дел.поткровље.
Поред предметне зграде на парцели нема других зграда. Непосредно окружење зграде је изграђено и чине га зграде веће спратности које су удаљене тако да не утичу својим обликом и положајем на енергетска својства предметне зграде, сем на источној страни, где је то растојање мање. Терен на коме је зграда је скоро раван. Кров на предметној згради је кос, под нагибом од 20° и 22° и са падом на две воде од којих једна кровна раван има претежно јужну оријентацију тако да може да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном систему са испуном зидова од опеке зидане на д=25 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Комплетна конструкција је задржана, а на постојеће спољашње зидове је постављена термоизолација од камене вуне дебљине 12цм и листеле на појединим деловима фасаде. Међуспратна конструкција ка негрејаном тавану је аб плоча са 12цм камене вуне постављене изнад те плоче, парном браном и паропропусном фолијом. У кровној конструкцији поткровља је додат слој камене вуне и два слоја
г.к. ватроотпорних плоча. У делу равног крова, испод плоче је такође додат слој камене вуне, парне бране и г.к. плоча, као и у спуштеном плафону фискултурне сале. Ка негрејаном подруму, међуспратна конструкција је аб плоча испод које је такође додата камена вуна. Под у тлу је непромењен, нема термоизолацију.

.