Енергетски пасош за зграду самопослуге „UNIVEREXPORT“ у Ул. Краља Петра Првог бр. 1А у Младеновцу

Нова зграда намењена трговини (П+1) налази се у Улици Краља Петра Првог. Сама зграда је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања југоисток – северозапад по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се греје у целости а чини је услужни и продајни део у нивоу приземља и североисточни и
југоисточни анекс у нивоу приземља и спрата. Поред предметне зграде, на парцели постоји више зграда а предметна зграда ће бити означена као зграда бр. 7 на копији плана и у листу непокретности. Непосредно окружење зграде је у највећем делу неизграђено сем у правцу севера где се налази црква. Терен на коме је зграда се налази је у паду у правцу запада 2.1° а надморска висина је око 164 м. Кров на предметној згради је раван тако да може у потпуности да се искористи за инсталацију активних и пасивних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и
серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од сендвич панела са термоизолационом испуном. Међуспратне таванице у делу ка негрејаном простору нема. Кровна конструкција је бетонска и са сендвич панелима као кровним покривачем. Под у тлу је армирано-бетонска плоча са слојем термоизолацијом од екструдованог полистирена постављеним испод те плоче а по слоју мршавог бетона.

.