ЕНЕРГЕТСКИ ПАСОШ ЗА ЗГРАДУ СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА У ОБРЕНОВЦУ

Нови Вишепородични објекат социјалног становања (П+4/5 дел.) – Стамбена зграда са више станова налази се између Улица Ђачких батаљона и Посавских Норвежана у непосредној близини Сточњака – Ново насеље, Обреновац. Сама зграда је у основи приближно правоугаоног облика са правцем простирања север/североисток – југ/југозапад по дужој оси тог правоугаоника. С`обзиром на то да „Правилник о енергетској ефикасности зграда“ налаже да се оријентација објекта усвоји према преовладавајућој страни света, прорачун је извршен тако што је део зграде оријентисан ка Улици Ђачких батаљона означен као део зграде са источном оријентацијом. Део зграде оријентисан ка Улици посавских Норвежана означен као део
зграде са западном оријентацијом. Оријентација осталих делова зграде дефинисана је на основу ове две фасаде. Зграду чине две ламеле: „А“ и „Б“. Зграда се још може поделити на грејани и негрејани део. Негрејаном делу припадају ветробрани, ходници, оставе и подстаница док грејаном делу припадају станови и заједничке просторије у приземљу. На катастарској парцели на којој се налази зграда постоји још један објекат спратности П. Ова зграда се води као објекат бр. 1. Непосредно окружење зграде ка западу и северу чине зграде исте спратности (П+4 и П+5) док се ка западу и југу налазе куће спратности до П+Пк. Терен на коме се зграда налази је раван а надморска висина је око 76 м. Кровне равни на предметној згради су у
највећем делу под нагибом од 7° и северозападне оријентације а у мањем делу тај нагиб 10° и југоисточне оријентације тако да је могућа уградња и коришћење пасивних и активних соларни система ради побољшања енергетске ефикасности.

IMG_88561 IMG_88521

Зграда је изведена у скелетном армирано-бетонском систему носећих стубова и серклажима/греда у два ортогонална правца. Зидови ка спољашњем простору су од гитер блокова д=19цм док су зидови ка негрејаном ходнику од клима блокова исте дебљине. Термоизолација спољних зидова је од експандираног полистирена док је код зидова ка негрејаном ходнику то камена вуна. Међуспратна таваница је ситноребраста полумонтажна типа ферт. У делу ка негрејаном тавану термоизолација је од стаклене вуне и постављана је по поду тавана док је у делу ка негрејаном приземљу од камене вуне и постављана је по плафону приземља. Термоизолација у поду приземља је од експандираног полистирена и постављана је изнад носеће армирано-бетонске плоче.

qrcode - djb3 Пасош можете погледати скенирањем овог кода.