Енергетски пасош за зграду у ул. Копитаревој бр. 5

Енарх д.о.о је урадио Сертификат о енергетским својствима зграде за Вишепородични стамбени-пословни објекат у ул. Копитаревој бр.5 у Крагујевцу. Иако је предметна зграда стамбено-пословна, Енергетски пасош је рађен као да је у питању једна енергетска зона и то стамбене зграде са два или више станова. Разлог оваквог дефинисања зграде и прорачуна топлотних губитака лежи у следећем: наиме, Правилником о енергетским карактеристикама зграда дефинисамо је да се код зграда са више енергетских зона сертификат о енергетским карактеристикама зграде ради за сваку зону посебно и то: 1) када делови имају различите намене или се разликују по унутрашњој пројектној температури за више од 4 °C, 2) када је више од 10% нето грејане површине у којој се одржава температура друге намене и 3) када зоне имају различите термотехничке системе или/и битно различите режиме коришћења истих. У овом случају: 1) предвиђене унутрашње пројектне температуре за стамбени  и пословни део су исте, 2) нето грејана површина пословног дела је 127,90 м2 што представља 7,6% од укупне нето корисне површине грејаног дела зграде (1.689,16 м2) и 3) грејање и пословног и стамбеног дела се врши на гас и то комби-бојлерима док одступања у режимима грејања на дневном нивоу је мало – 4 сата. Из свега горе наведеног констатовано је да иако зграда именом сугерише на зграду са две енергетске зоне, она суштински то није те се приступило изради јединственог сертификата о енергетским карактеристикама зграде. Прорачун је показао да je годишња потребна топлота за грејање 41 kWh по m2 стамбеног простора што ову зграду сврстава у „Ц“ енергетски разред. Сам пасош можете погледати овде.

CAM00450CAM00449CAM00455