Енергетски пасоши за нову стамбено-пословну зграду у Ул. Луја Пастера бр. 10 у Крагујевцу

Нова стамбено-пословна зграда (По+П+4) налази се у Улици Луја Пастера у ширем центру
Крагујевца. У питању је зграда која је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања северозапад – југоисток по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део обухвата гаражу у подруму зграде и ходнички односно степенишни простор. Грејани део се дели на две енергетске зоне – стамбену са више станова и пословну. Како пословна енергетска зона заузима 190.23 m² односно 19.35% од укупне нето грејане површине 983.18 m², раде се два енергетска пасоша за сваку енергетску зону понаособ. Непосредно окружење зграде је изграђено и чине га зграде спратности од П до П+4 у свим правцима. На парцели нема нити је планирана градња других објеката. Терен на коме је зграда је скоро раван а надморска висина је око 192 m. Кров на предметној згради је раван тако да може у потпуности да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистрена и са завршном обрадом листелама у једном делу и племенитим малтером са стране улаза у зграду. Међуспратна таваница ка стамбеном делу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем изолације од минералне
вуне постављене ииспод те плоче у спуштеном плафону и слојевима подног грејања са горње стране. Међуспратна конструкција ка негрејаном подруму је такође аб плоча са подним грејањем и стиропором са доње стране плоче. Ка негрејаном степеништу зидови су од клима блокова са графитним стиропором и малтером као завршном обрадом.

.