Пројекат реконструкције ОШ „Прота Стеван Поповић“ у Чумићу

Средином септембра Енарх доо Крагујевац је завршио са израдом Идејних пројеката реконструкције и енергетске санације три објекта у оквиру комплекса ОШ „Прота Стеван Поповић“ у Чумићу.

У циљу побољшања енергетске ефикасности и смањења трошкова, предвиђена је замена спољашње столарије. Пројектовано је постављање столарије од ПВЦ шестокоморних профила U=1,3 W/m2K, застакљене двоструким нискоемисионим стаклом 4-16-4, пуњеним племенитим гасом аргоном. Улазна врата у објекат су пројектована да буду алуминијумска. Шема столарије и браварије је иста као и постојећа. Предвиђени су и унутрашњи застори у виду венецијанера.

Пројектовано је и постављање термоизолације на спољашње фасаде сва три објекта у виду камене вуне дебљине 5цм, која задовољава противпожарне захтеве за ову врсту и категорију објеката. Ово неће променити бруто површину објекта број 1, јер по правилнику о енергетској ефикасности зграда, у бруто површину хомогених зидова се не рачуна површина преко 30цм дебљине. То није случај са објкетима 2 и 3, али додавањем 5цм термоизолације, неће се изаћи из габарита камене сокле која се налази у деловима ових зграда. Преко слоја камене вуне поставља се лепак и мрежица, са завршним слојем акрилног фасадног малтера.

Предвиђена је још једна измена, која ће знатно допринети уштеди енергије, а то је замена постојећег начина грејања, постављањем котла на пелет и уградња термоглава на грејна тела, чиме ће бити омогућена локална регулација грејања. Постојећа инсталација неће бити предмет овог пројекта. Котао на струју ће се прилагодити тако да ће бити у резерви. Поред енергетске ефикасности, предвиђено је:
o Замена унутрашње дрвене столарије алуминијумском, која може да трпи већа оптерећења.
o Постављање снегобрана на кровове свих објеката.
o Поправка и комплетирање хоризонталних и вертикалних олука на свим објектима.
o Облагање спољашњег степеништа неклизакјућим керамичким плочицама.
o Затварање простора у делу управе школе пвц столаријом, облагање бетонских подова
керамичким плочицама.
o Облагање подова у управном делу школе ламинатом преко постојећег пода.
o Глетовање и бојење зодова полудисперзијом. У учионицама и ходницима, бојити
масном фарбом до висине од 1м.