Студија техничко-економске оправданости за ОШ „Станислав Сремчевић“ у Крагујевцу

Крајем априла текуће године Министарство рударства и енергетике расписало је јавни позив за доделу средстава из Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности ради финансирања пројеката у области ефикасног коришћења енергије у 2016. години у јединицама локалне самоуправе. Јединица локалне самоуправе је могла конкурисати само са једним пројектом односно једним објектом. Локална самоуправа Града Крагујевца се одлучила да то буде ОШ „Станислав Сремчевић“ за коју је у предходном периоду предузеће Енарх д.о.о. одрадило идејни пројекат инвестиционог одржавања а на основу кога је такође Енарх д.о.о. урадио Студију техничко-економске оправданости која је обухватила анализу потрошње енергију у случају увођења мера унапређења ефикасног коришћења енергије. Студија је на основу предходне постојеће документације предвидела три врсте мера унапређења ефикасног коришћења енергије и то:

  1. унапређење термичког омотача објекта путем побољшања, односно замене спољних прозора и врата
  2. унапређење термотехничких система у објектима путем замене система или дела система грејања ефикаснијим системом (нпр. замена котла ефикаснијим, уградња пумпи са променљивим бројем обртаја, уградња уређаја за аутоматску регулацију рада система грејања, итд и
  3. унапређење, односно модернизација система унутрашњег осветљења у објектима

Почетком августа Министарство рударства и енергетике донело је одлуку да на основу Студије техничко-економске оправданости за ОШ „Станислав Сремчевић“ у Крагујевцу одобре средства за мере унапређења ефикасног коришћења енергије у висини од 15.000.000,00 динара. Локална самоуправа Града Крагујевца учествоваће са 7.000.000,00 динара тако да ће укупна вредност инвестиције бити 22.000.000,00 динара.

img_7386