Претрага за:

Енергетски пасош за зграду у ул. Копитаревој бр. 5

Енарх д.о.о је урадио Сертификат о енергетским својствима зграде за Вишепородични стамбени-пословни објекат у ул. Копитаревој бр.5 у Крагујевцу. Иако је предметна зграда стамбено-пословна, Енергетски пасош је рађен као да је у питању једна енергетска зона и то стамбене зграде са два или више станова. Разлог оваквог дефинисања зграде и прорачуна топлотних губитака лежи у следећем: наиме, Правилником о енергетским карактеристикама зграда дефинисамо је да се код зграда са више енергетских зона сертификат о енергетским карактеристикама зграде ради за сваку зону посебно и то: 1) када делови имају различите намене или се разликују по унутрашњој пројектној температури за више од 4 °C, 2) када је више од 10% нето грејане површине у којој се одржава температура друге намене и 3) када зоне имају различите термотехничке системе или/и битно различите режиме коришћења истих. У овом случају: 1) предвиђене унутрашње пројектне температуре за стамбени  и пословни део су исте, 2) нето грејана површина пословног дела је 127,90 м2 што представља 7,6% од укупне нето корисне површине грејаног дела зграде (1.689,16 м2) и 3) грејање и пословног и стамбеног дела се врши на гас и то комби-бојлерима док одступања у режимима грејања на дневном нивоу је мало – 4 сата. Из свега горе наведеног констатовано је да иако зграда именом сугерише на зграду са две енергетске зоне, она суштински то није те се приступило изради јединственог сертификата о енергетским карактеристикама зграде. Прорачун је показао да je годишња потребна топлота за грејање 41 kWh по m2 стамбеног простора што ову зграду сврстава у „Ц“ енергетски разред. Сам пасош можете погледати овде.

CAM00450CAM00449CAM00455

 

Енергетски пасош за зграду у Ул. Михаила Ивеше 13 Б

Енарх д.о.о је урадио Сертификат о енергетским својствима зграде за Вишепородични стамбени објекат у ул. Михаила Ивеше бр.13 Б у Крагујевцу. Прорачун је показао да je годишња потребна топлота за грејање 42 kWh по m2 стамбеног простора што ову зграду сврстава у „Ц“ енергетски разред. Оно што је несвакидашње за ову зграду и зграде у Крагујевцу уопште је да ова зграда уз помоћ топлотне пумпе типа земља-вода користи енергију земље за загревање станова. Сам пасош можете погледати овде.

CAM00356 CAM00361 CAM00360

„ЕНАРХ“ ДОО КРАГУЈЕВАЦ

„ЕНАРХ“ ДОО КРАГУЈЕВАЦ бави се израдом Елабората енергетске ефикасности који су саставни део документације за добијање грађевинске дозволе као и израдом Енергетских пасоша који су неопходни за добијање употребне дозволе. Предузеће „ЕНАРХ“ се такође бави и пројектовањем стамбених, пословних и индустријских објеката, пројеката озакоњења као и вршењем услуге стручног надзора над грађевинским и грађевинско-занатским радовима.